Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ocenił przestrzeganie praw dziecka podczas ferii zimowych w sezonie 2016/2017. Kontrolerzy RPD odwiedzili w sumie 56 losowo wybranych miejsc, w których odpoczywało prawie 2 tys. dzieci.

Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków wypoczynku oraz ocena stanu przestrzegania praw dziecka. Kontrolerzy zwracali uwagę przede wszystkim na: liczbę uczestników i wychowawców, zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci, status organizatorów wypoczynku, kwalifikacje wychowawców i kierowników wypoczynku, dokumentację wypoczynku, opiekę medyczną, żywienie dzieci oraz ocenę stanu przestrzegania praw dziecka podczas wypoczynku. W skontrolowanych miejscach wypoczynku przebywało w sumie 1 973 dzieci.

Wnioski i uwagi Marka Michalaka trafiły do rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej wraz z apelem o uwzględnienie ich w działaniach ukierunkowanych na przygotowanie warunków do organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z KONTROLI RZECZNIKA PRAW DZIECKA

NA PLUS

- we wszystkich miejscach wypoczynku zatrudniona była odpowiednia liczba wychowawców w stosunku do liczby przebywających pod ich opieką dzieci;

- wszystkie obiekty, w których odbywał się wypoczynek, posiadały aktualną dokumentację dotyczącą spełniania wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej;

- zajęcia na stokach narciarskich odbywały się pod nadzorem wychowawców mających uprawienia instruktorów narciarstwa bądź instruktorów zatrudnionych na podstawie odrębnych umów z organizatorem wypoczynku;

- przygotowywane posiłki były urozmaicone, dostosowane do upodobań żywieniowych dzieci;

- warunki, w jakich wypoczywały dzieci, były dobre;

- kierownicy i wychowawcy wykazywali się dbałością o przestrzeganie praw dziecka. Kadra zapewniała odpowiednią organizację wypoczynku, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, opiekę medyczną, atrakcyjność zadań w ciągu dnia.

DO POPRAWY

- z wypoczynku korzystało zaledwie 15 dzieci z niepełnosprawnością (0,8% wszystkich uczestników);

- w 10 miejscach (18% miejsc) kierownicy nie ustalili i nie przydzielili (także pisemnie) szczegółowych zakresów obowiązków wychowawcom;

- w 3 przypadkach kierownicy nie posiadali dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (w każdym z tych przypadków kierownicy wypoczynku zobowiązali się przekazać RPD brakujące dokumenty;

- w 10 miejscach (18% miejsc) kierownicy nie posiadali zaświadczeń o niekaralności pracowników wystawionych przez Krajowy Rejestr Karny. We wszystkich tych przypadkach kierownicy wypoczynku również zobowiązali się do przekazania brakującej dokumentacji.

- w ramach wymaganej dokumentacji wypoczynku wychowawcy są zobowiązani do prowadzenia dzienniczków grup. Wymogu tego nie spełniono w 5 przypadkach (9% miejsc).

- w 2 przypadkach kierownik wypoczynku nie przedstawił kontrolującym planu pracy z dziećmi, sprawy podjęto do wyjaśnienia.

KOMENTARZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA MARKA MICHALAKA:

rzecznik_praw_dziecka_61_7.jpgStaramy się systematycznie kontrolować wszelkie formy wypoczynku oferowanego dzieciom. Ubolewam, że tak samo zimą jak i latem, w zorganizowanych wyjazdach uczestniczy tak mało dzieci z niepełnosprawnością. Cieszy fakt, że organizatorzy dokładają starań, aby prawa dziecka były coraz lepiej respektowane. Stwierdzone uchybienia mają charakter formalny. Rozważenia wymaga wprowadzenie takich zmian w przepisach, aby oświadczenia o niekarności były ważne tylko po okazaniu zaświadczenia o wykonywaniu zawodu nauczyciela. Osoba legitymująca się dyplomem poświadczającym kwalifikacje pedagogiczne nie zawsze jest nauczycielem czynnym zawodowo. W takiej sytuacji powinna przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Pełny raport z badania RPD (PDF)

Pismo RPD do Minister Edukacji Narodowej (PDF)