Skip to:

22 kwietnia na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego oraz w dniu 23 kwietnia 2015 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrzono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 3104).

  

Projekt nowelizacji, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw Dziecka, zakłada, że po raz pierwszy w polskim prawie pojawi się przepis mówiący o prawie dziecka do obojga rodziców: „…sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.” .

 

Zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, zakładają również likwidację automatyzmu ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia co do sposobu wychowania dziecka. Ingerencja w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej będzie mogła nastąpić jedynie w sytuacji,  gdy dobro dziecka tego wymaga. 

 

Projektem proponuje się również zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. Ponadto projekt zakłada zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego polegające na ujednoliceniu składu orzekającego w sprawach opiekuńczych oraz nowelizuje przepisy w zakresie postępowań o wykonywanie kontaktów i zabezpieczeniu.

 

Podczas prac w komisjach Marek Michalak podkreślał, że istotą tej zmiany z jednej strony jest zagwarantowanie prawa dziecka do obojga rodziców, zaś z drugiej strony zdjęcie obligatoryjności w podejmowaniu decyzji na rzecz tego, żeby  decyzje te były podejmowane zawsze ze względu na dobro dziecka. Podkreślał również, że kierunkowi zmian przyświeca zachowanie podmiotowości dziecka na każdym etapie podejmowania decyzji. Wskazał, że decydując o losach dziecka, powinniśmy patrzeć zawsze z perspektywy dziecka - przez prawo dziecka do dorosłych, a nie dorosłych do dziecka.

 

Projekt nowelizacji ww. ustawy, wypracowany został przez powołaną przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Z propozycją zmiany przepisów Rzecznik wystąpił do dwóch senackich komisji – Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat RP podjął inicjatywę i skierował projekt – zgodnie ze ścieżką legislacyjną ­- do Sejmu RP.