Skip to:

Dobiegły końca prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która lepiej zabezpieczy prawo dziecka do wychowania i kontaktów z obojgiem rodziców.  

Ustawa, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw Dziecka, wprowadza do polskiego prawa przepis mówiący o prawie dziecka do obojga rodziców: „…sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.”

Zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, likwidują automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia co do sposobu wychowania dziecka. Ingerencja w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej będzie mogła nastąpić jedynie w sytuacji, gdy dobro dziecka tego wymaga.

Podczas prac w Senacie RP Marek Michalak wnioskował również, aby w art. 2: w pkt 2, w § 4, w pkt 3, w art. 59822, w pkt 4, w art. 7562 w § 1 w pkt 3 oraz w § 2 po wyrazach „powtarzających się” dodać wyrazy „i porównywalnych”.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej przychylił się do wniosku RPD i wprowadził stosowną poprawkę do przyjętej przez Sejm ustawy.

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas prac nad uchwałą Senatu RP, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach nie przychyliła się do propozycji Rzecznika i Senatorów.

Ustawa  zdjęła  również z sądu obowiązek rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. Ponadto wprowadza zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego polegające na ujednoliceniu składu orzekającego w sprawach opiekuńczych.

Projekt nowelizacji ww. ustawy wypracowany został przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego, powołaną przy Rzeczniku Praw Dziecka. Z propozycją zmiany przepisów Rzecznik wystąpił do dwóch senackich komisji – Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat podjął inicjatywę i skierował projekt – zgodnie ze ścieżką legislacyjną ­- do Sejmu.