Skip to:

W odpowiedzi na wystąpienie generalne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Dziecka, iż pilnym problemem do rozwiązania pozostaje realizacja prawa dziecka do obojga rodziców.

W wystąpieniu generalnym do MRPiPS (21 kwietnia 2017 r.) Marek Michalak zaznaczył, że pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy prawa dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw dziecka w tym obszarze. Podkreślił także, że alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy emocjonalnej oraz – co najważniejsze – wskazał obszary, które wymagają pilnej reakcji organów władzy państwowe m.in. wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających priorytetowe traktowanie postępowań sądowych kształtujących sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka, szersze wykorzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych, w szczególności mediacji przedsądowej czy urealnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeżywającej trudności (pełna lista tutaj).

W odpowiedzi resort podzielił przedstawiony w piśmie pogląd o wadze problemu alienacji rodzicielskiej, zaznaczając, że popiera akcje i działania informacyjne uwzględniające problem krzywdy dzieci, którym uniemożliwiane są kontakty z rodzicami, o ile nie są one sprzeczne z interesem dzieci.

Poinformowano także, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwa przegląd ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod kątem wprowadzenia do niej zmian, w tym dotyczących również wspierania rodziny. W związku z tym sygnalizowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka zagadnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeżywającej trudności zostanie poddane analizie i uwzględnione w tworzeniu założeń do nowelizacji ustawy.

Wystąpienie RPD i odpowiedź MRPiPS tutaj