Skip to:

Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą. Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. - Nowelizacja przepisów to dopełnienie starań o skuteczną ochronę dzieci przed przemocą - podkreśla Marek Michalak.

Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.

Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po podpisaniu jej przez Prezydenta RP.

CZYTAJ TAKŻE:

Wkrótce kodeks karny lepiej ochroni dziecko przed przemocą

W sprawie propozycji kar za bierną postawę w sytuacji przemocy wobec dzieci

Sejmowe Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w dniu 22 lutego 2017 r.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

  • osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
  • zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka, a także w przypadku kiedy skutkiem porzucenia jest śmierć dziecka;
  • osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata;
  • osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka - podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;
  • osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;
  • bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;
  • uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.