Skip to:

Prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek, 25 sierpnia br., podpisał Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, zgłaszanych wielokrotnie przez Rzecznika Praw Dziecka. Zmiany poprawią funkcjonowanie obecnego systemu, przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin oraz procedur adopcyjnych i opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreśla, że zmiany, jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, są konieczne ze względu na dobro dzieci i bardzo oczekiwane. Na wejście przepisów w życie w szczególności czekają chore dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które nie mają zagwarantowanego finansowania części socjalnej ich pobytu w placówkach. Istotne zmiany wprowadzają wnioskowane przez Rzecznika rozwiązania dotyczące obligatoryjności każdorazowego wysłuchiwania dziecka w sprawach jego dotyczących, co zagwarantuje pełną realizację przepisu art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka.

Ponadto podpisana przez Prezydenta ustawa zmieniająca zawiera postulaty Rzecznika Praw Dziecka, który wielokrotnie zabiegał m.in. o: stworzenie możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez małoletnich rodziców przebywających w pieczy zastępczej, określenie maksymalnego terminu na wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, zmniejszenie do 15 liczby rodzin objętych opieką asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, wyposażenie wojewody i innych jednostek samorządu terytorialnego w uprawnienia kontrolne nad realizacją przepisów ww. ustawy, urealnienie wymagań stawianych placówkom wsparcia dziennego, tak aby zapewnić ciągłość ich funkcjonowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom.