Skip to:

30 maja 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka był gościem senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Marek Michalak przedstawił zebranym senatorom Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca (w formie pisemnej), informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag wysłuchują również członkowie Komisji senackich i sejmowych.

25 maja 2017 r. Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wysłuchali członkowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W 2016 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło łącznie 46 213 spraw, to jest blisko czteroipółkrotnie więcej niż w roku 2008, kiedy miałem zaszczyt objąć ten urząd na I kadencję. Od 2013 roku liczba podejmowanych przez Rzecznika interwencji pozostaje na zbliżonym poziomie – mówił w Senacie Marek Michalak.

Rzecznik poinformował, że skierował do ministrów, organów lub instytucji ogółem 154 wystąpienia o charakterze generalnym. W 295 przypadkach uznał, że istnieje zagrożenie dla dobra dziecka w toczącym się postępowaniu sądowym, dlatego korzystając z ustawowych kompetencji, zgłaszał udział w postępowaniach sądowych i brał w nich udział na prawach przysługujących prokuratorowi.

- Istotnym elementem działalności Rzecznika Praw Dziecka było podejmowanie czynności kontrolnych w następstwie otrzymanych sygnałów o nieprawidłowościach, jak również z własnej inicjatywy. W 2016 r. Rzecznik zbadał na miejscu łącznie 217 spraw. Kontrole przeprowadzono m.in. w: placówkach pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach edukacyjnych, leczniczych oraz miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży – wyliczył RPD.

Marek Michalak wskazał także, że w 2016 r. wydał opinie do 46 różnego rodzaju projektów aktów normatywnych, a w ramach upowszechniania praw dziecka w ubiegłym roku Rzecznik gościł dzieci i młodzież w swoim biurze lub spotykał się z nimi w różnych miastach Polski, m.in. w: szkołach, przedszkolach, szpitalach, miejscach wypoczynku i placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 57 tys. dzieci i młodzieży, a każdy uczestnik na zakończenie otrzymał zestaw materiałów promujących prawa dziecka i informujących o dziecięcym telefonie zaufania RPD. Honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka zostało objętych 275 wydarzeń i inicjatyw organizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, placówki naukowe oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

Informacja Rzecznika objęła zgodnie z przepisami ustawy pięć głównych obszarów działania na rzecz ochrony praw najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. do Rzecznika zgłoszono 5 389 spraw związanych było z prawem do życia i ochrony zdrowia, 23 596 dotyczących realizacji prawa dziecka do wychowania w rodzinie, 3 831 spraw odnosiło się do prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych, 6 980 spraw związanych było z realizacją prawa dziecka do nauki, natomiast 4 972 sprawy z prawem do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem.

Najistotniejszą częścią Informacji Rzecznika były Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Marek Michalak zwrócił uwagę na zrealizowane w 2016 roku postulaty Rzecznika Praw Dziecka w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli, dotyczących takich kwestii jak: opieka stomatologiczna dzieci, finansowanie świadczeń medycznych dla dzieci, szczepienia ochronne, choroby rzadkie, dostęp dzieci do produktów leczniczych bez recepty, niealimentacja dzieci, postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli, subwencje dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówki wsparcia dziennego, konwencja haska, utrwalenie linii orzeczniczej 500+, wsparcie rodzin wielodzietnych czy prawokarna ochrona małoletnich.

Wystąpienie Rzecznika zakończyła dyskusja.