Skip to:

9 czerwca br. w Sejmie RP Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka..

Rzecznik Praw Dziecka prezentując działania podejmowane w 2016 roku, które zostały szczegółowo omówione w blisko 700-stronicowym dokumencie przedstawionym obu izbom Parlamentu, zaprezentował najistotniejsze aspekty aktywności na rzecz ochrony praw dziecka. W wystąpieniu tradycyjne odniósł się do pięciu głównych obszarów ochrony praw dziecka, tj. prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki oraz prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Marak Michalak poinformował, że do Rzecznika Praw Dziecka w 2016 roku wpłynęło łącznie 46 213 spraw, tj. blisko czteroipółkrotnie więcej niż w 2008 r. kiedy to objął ten urząd na I kadencję. Rzecznik skierował do ministrów, organów lub instytucji ogółem 154 wystąpienia o charakterze generalnym. W 295 przypadkach Rzecznik uznał, że istnieje zagrożenie dla dobra dziecka w toczącym się postępowaniu sądowym, dlatego korzystając z ustawowych kompetencji, zgłaszał udział w postępowaniach sądowych i brał w nich udział na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rzecznik poinformował również o prowadzonej w 2016 roku działalności kontrolnej, współpracy z organami władzy, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Przestawił także informacje na temat podejmowanych działań w ramach upowszechniania praw dziecka i metod ich ochrony, w tym o udziale w spotkaniach z ponad 57 tys. dzieci w całej Polsce.

W wystąpieniu nie zabrakło odniesienia do najistotniejszej części Informacji Rzecznika, tj. Uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce, w których Marek Michalak wskazał na zrealizowane w 2016 roku postulaty Rzecznika Praw Dziecka w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli. Dotyczyły one kwestii: opieki stomatologicznej dzieci, finansowania świadczeń medycznych dla dzieci, szczepień ochronnych, leczenia chorób rzadkich, dostępu dzieci do produktów leczniczych bez recepty, niealimentacji dzieci, postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli, subwencji dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, skargi kasacyjnej w postępowaniu prowadzonym na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, utrwalenia linii orzeczniczej przy programie 500+, wyjścia z ubóstwa  rodzin wielodzietnych czy też zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich.

Rzecznik Praw Dziecka, oceniając stan przestrzegania praw dziecka w Polsce, wskazał również obszary, które wymagają pilnego podjęcia działań ze strony rządu i ustawodawcy. Były to m.in.: niska jakość świadczeń medycznych udzielanych dzieciom, niedoszacowanie świadczeń pediatrycznych i  stomatologicznych dla dzieci, konieczność wspomagania rodzin biologicznych, konieczność uregulowania problemu tzw. porwań rodzicielskich, ubóstwo i bezdomność dzieci, bardzo niską skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, kształcenie nauczycieli w zakresie praktycznego przygotowania do pracy, praktykę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, konieczność podjęcia działań w zakresie skutecznego przeciwdziałania mowie nienawiści, konieczność reagowania na przemoc wobec dzieci.

Podsumowując wystąpienie Marek Michalak podziękował za debatę o prawach dziecka oraz  codzienny kontakt parlamentarzystów, którzy najczęściej w ramach współpracy z Rzecznikiem proszą o interwencje w sprawach dzieci.

 

 

 

 

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)