Skip to:

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami Rzecznik Praw Dziecka zadecydował o przedłużeniu terminu nadsyłania prac magisterskich i doktorskich na konkurs do 31 marca br.

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową. Głównymi kryteriami oceny prac będą walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach, możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów i jej rzetelność w zakresie metodologii.

Nagrodami w Konkursie są:

  • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000zł;
  • wyróżnienia.

Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz - w porozumieniu i za pisemną zgodą autora - promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pracy w tym na wydanie drukiem przesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych skrótów i redakcji, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie.

Prace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw Dziecka (z dopiskiem na kopercie "Praca magisterska, doktorska") w postaci 1 kopii, wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyty CD, zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.brpd.gov.pl w zakładce Konkursy.