Skip to:

Sejm znowelizował kodeks karny. Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. O takie zmiany w przepisach zabiegał Rzecznik Praw Dziecka. Nowego znaczenia nabiera prowadzona od lat kampania społeczna Rzecznika „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo.” - Teraz to wręcz obowiązek. Nowelizacja przepisów to dopełnienie starań o skuteczną ochronę dzieci przed przemocą - podkreśla Mark Michalak. Zmiany wejdą w życie trzy miesiące od dnia ogłoszenia.

24 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt powstał wskutek współpracy Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP.

W sumie nad zmianami w kodeksie karnym głosowało 433 posłów. 429 nie miało wątpliwości, że oprawcy dzieci powinni być surowiej karani, a ci, którzy nie reagują na najcięższą przemoc wobec dzieci –  nie mogą być bezkarni. Trzech posłów było przeciw, jeden wstrzymał się.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

  • osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
  • zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka;
  • osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Jeśli sprawca działał nieumyślnie - podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat;
  • osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działając ze szczególnym okrucieństwem - podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;
  • osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;
  • znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest teraz karą od roku do 10 lat. Zaś w przypadku gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat;
  • bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;
  • uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

CZYTAJ TAKŻE:

Wkrótce kodeks karny lepiej ochroni dziecko przed przemocą

W sprawie propozycji kar za bierną postawę w sytuacji przemocy wobec dzieci

Sejmowe Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w dniu 22 lutego 2017 r.