Skip to:

2 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy "Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej" - zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki - nie naruszają zasady równego traktowania dzieci ze względu na kryterium obywatelstwa.

Wspomniany Regulamin dopuszcza do współzawodnictwa zawodników i zawodniczki posiadających obywatelstwo polskie oraz licencję zawodnika, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez właściwy polski związek sportowy. Prawo takie posiadają również obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski i posiadający licencję właściwego polskiego związku sportowego. Tymczasem zgodnie z postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka, Państwa-Strony powinny uznawać prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych - stosownych do wieku dziecka - bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

2 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy "Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej" - zamieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki - nie naruszają zasady równego traktowania dzieci ze względu na kryterium obywatelstwa.