Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak 20 września 2011 r. zgłosił swój udział w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 oraz art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka do - odpowiednio - kwoty 340,00 zł na wszystkie dzieci oraz ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z zasadą równości w związku z zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom niepełnym i zasadą sprawiedliwości społecznej, oraz art. 11a ust. 4 przywołanej ustawy w części ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i z 2000 r. Nr 2, poz. 11), tj. z zasadą pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego został poprzedzony wystąpieniem generalnym Rzecznika Praw Dziecka z 11 stycznia 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisów naruszających w ocenie Rzecznika zasadę równości wobec prawa tych dzieci, na które przyznawany jest dodatek z tytułu samotnego ich wychowania.

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka o przystąpienie do postępowania

Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak 20 września 2011 r. zgłosił swój udział w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 oraz art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka do - odpowiednio - kwoty 340,00 zł na wszystkie dzieci oraz ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z zasadą równości w związku z zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom niepełnym i zasadą sprawiedliwości społecznej, oraz art. 11a ust. 4 przywołanej ustawy w części ograniczającej wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i z 2000 r. Nr 2, poz. 11), tj. z zasadą pomocy osobom niepełnosprawnym.