Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka skutecznie upomniał się prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych. Wójt Gminy Popów w ramach autokontroli uwzględnił dwie skargi wniesione przez Rzecznika Praw Dziecka na decyzję odmawiające matce prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 lat oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zdaniem gminy świadczenia nie należały się ponieważ rodzina zarabiała zbyt dużo. Organ administracyjny ustalił, że dochód rodziny w roku bazowym wyniósł 1922 zł (i przekracza progi do udzielenia zasiłku), gdy prawidłowe ustalenie dochodu to 16,50 zł.

Zdaniem Rzecznika gmina źle policzyła dochód, ale nie wynika to z matematycznego przeliczenia, ale złego zakwalifikowania dochodu za 2014 przez ojca dziecka jako dochodu utraconego. 4 stycznia br. RPD zaskarżył w całości obydwie decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Decyzjami  z 6 lutego Wójt Gminy Popów uwzględnił na podstawie art. 54 ppsa obie skargi RPD, uchylił zaskarżone decyzje i przyznał należne świadczenia.