Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka powołał Zespół do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

Jak podkreśla Marek Michalak, Zespół powstał w trosce o dobro dzieci przebywających w pieczy zastępczej, MOW-ach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz ich właściwe przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia. Liczne interwencje w tym zakresie wpływające do Biura Rzecznika Praw Dziecka pokazują jak niespójne i nieskuteczne są obecne uregulowania, co w wielu przypadkach prowadzi do poważnego naruszania praw dziecka i jest przejawem nierównego traktowania.

- Szczegółowej analizie powinny zostać poddane przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z o pomocy społecznej. Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane zmiany przyczynią się do poprawy sytuacji życiowej dzieci opuszczających pieczę zastępczą oraz ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne - mówi RPD.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele świata nauki, praktycy oraz pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalak zaprosił także do współpracy Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy zespół, który w ostatnim czasie powołał RPD. W ubiegłym roku Zespół do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej wypracował dokument, który w znaczący sposób przyczyni się do skuteczniejszej realizacji praw dziecka wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Inny zespół wypracował natomiast standardy pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie wychowania, edukacji i opieki, czego efektem jest specjalne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.