Skip to:

12 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw dotyczących wycofania zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku oraz o zmianie deklaracji do Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne.

Rzecznik Praw Dziecka jest inicjatorem podjęcia prac nad wycofaniem zastrzeżeń do artykułów 7 i 38 Konwencji o prawach dziecka, dotyczących prawa dziecka do poznania rodziców oraz granicy wieku powoływania do służby wojskowej. W lutym 2009 roku w odpowiedzi na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka, Minister Edukacji Narodowej poinformował o wszczęciu procedury legislacyjnej w tym zakresie. W ostatnich latach Rzecznik Praw Dziecka na bieżąco monitorował przebieg prac nad wycofaniem zastrzeżeń, wielokrotnie zwracając uwagę na konieczność przyspieszenia działań w tym zakresie.

Marek Michalak zwracał uwagę, że na Polsce, jako inicjatorze i współtwórcy Konwencji o Prawach Dziecka ciąży szczególny obowiązek niekwestionowania jej zapisów. W ocenie Rzecznika wycofanie zastrzeżeń przyczyni się do podniesienia standardów ochrony praw dziecka i przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Posłowie podzielili opinię Rzecznika Praw Dziecka o konieczności zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o Prawach Dziecka i Protokołu fakultatywnego, jednogłośnie przyjmując projekty ustaw i kierując je do drugiego czytania.

12 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw dotyczących wycofania zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku oraz o zmianie deklaracji do Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne.