Skip to:

Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu w przypadku śmierci matki. W tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazując, że w każdym przypadku trwałej przeszkody w sprawowaniu opieki przez matkę, zasiłek macierzyński powinien należeć się osobie ubezpieczonej, sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto uprawnienie to nie powinno zależeć od faktu, czy matka dziecka była objęta ubezpieczeniem społecznym. Na kanwie sprawy ojca pięciorga dzieci, którego żona zmarła przy porodzie, Rzecznik Praw Dziecka wystąpił także do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. o upowszechnienie w ZUS takiej wykładni art. 29 ust. 4 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która najpełniej realizowałaby postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Postulowane przez Rzecznika rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, którym zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów 29 maja 2014 roku. Powyższe zagadnienie było przedmiotem następujących wystąpień Rzecznika Praw Dziecka:

Depesza PAP o projekcie przygotowywanym przez MPiPS