Skip to:

9 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którego celem było omówienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podjęto decyzję o skierowaniu prac nad projektem nowelizacji omawianej ustawy do podkomisji nadzwyczajnej.

Podkomisja dokona pogłębionej analizy projektu, którego celem jest uzupełnienie obowiązujących przepisów o postawę prawną umożliwiającą organizowanie na terenie innego powiatu rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji tych zadań na terenie powiatu innego niż powiat zlecający.

Ponadto, podczas jej prac, zgodnie z postulatem Rzecznika Praw Dziecka, zostanie rozważona kwestia rozszerzenie zaproponowanego uregulowania na inne typy placówek opiekuńczo-wychowawczych.