Skip to:

25 czerwca 2013 roku w Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzącymi 14 placówek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W debacie uczestniczył również Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno.

Podczas spotkania rozmawiano o trudnościach w dostosowaniu placówek wsparcia dziennego do zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o perspektywach rozwoju sieci świetlic w Polsce.

Uczestnicy spotkania zawiązali Koalicję Świetlic Środowiskowych. Jej działalność objął swoim patronatem Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Koalicję Świetlic Środowiskowych założyli: Powiślańska Fundacja Społeczna z Warszawy, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA z Białegostoku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW z Katowic, Pogotowie Społeczne z Poznania, Stowarzyszenie SERDUSZKO DLA DZIECI z Warszawy, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oddział Bielsko - Biała, Stowarzyszenie Ruch Pomocy INTEGRACJA z Niska.

Uczestnicy spotkania ustalili, iż w celu ułatwienia komunikacji z szerszym kręgiem odbiorców zostanie utworzony profil na portalu społecznościowym - Facebook.