Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie zmiany definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wśród "instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie" wymienia się m. in. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, (...) jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Zgodnie z przepisami, prawa do zasiłku rodzinnego są pozbawione dzieci przebywające w powyższych placówkach.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze nie zapewniają całodobowego, nieodpłatnego utrzymania. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iż osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Zdaniem Rzecznika odbieranie zasiłku rodzinnego jest uzasadnione tylko w przypadkach, jeżeli rodzice dziecka nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przebywania dziecka w placówce. Konsekwencje istnienia sprzecznych przepisów ponoszą rodziny najuboższe, korzystające z pomocy państwa w postaci świadczeń rodzinnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 22 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie zmiany definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych.