Skip to:

We czwartek 5 sierpnia 2010 roku Sejm RP uchwalił - wnioskowaną przez Senat RP - nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, poszerzającą jego kompetencje. Za nowelą głosowało - jednogłośnie - 407 posłów. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Nowelizacja przyznaje Rzecznikowi uprawnienia m.in. do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce ich stosowania, a także do wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Precyzuje również dotychczasowe prawo Rzecznika do żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu. Rzecznik Praw Dziecka będzie też ustawowo zobowiązany do promowania i upowszechniania praw dziecka oraz metod ich ochrony.

Depesza PAP: "Sejm poszerzył kompetencje RPD"