Skip to:

Podczas wizyty w Krakowie 28 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z przyszłymi pracownikami socjalnymi i nauczycielami przedszkoli oraz szkół Rzecznik rozmawiał o funkcjonowaniu ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opowiadał o roli pracowników socjalnych, asystentów rodziny i kadry pedagogicznej w reagowaniu, gdy sytuacja najmłodszych tego wymaga. - Mocno opowiadałem się za tym, żeby z domu musiał wyprowadzić się sprawca przemocy, a nie ofiara. Zabiegałem, by w zabezpieczeniu dziecka, w interwencji, uczestniczył pracownik socjalny, i przedstawiciel służby zdrowia, i policjant. Liczba dzieci porzuconych to w 2008 roku 643 przypadków, zaś w 2012 - 371. Liczba dzieci – ofiar przemocy domowej wg procedury "Niebieskiej Karty", z którą państwo też będziecie pracować, spadła – z blisko 50 000 w 2008 roku do 19 172 w 2012 roku – mówił Rzecznik, przywołując tzw. twarde dane Policji. Rzecznik uczestniczył także w międzynarodowej konferencji "Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje".

Młodzi ludzie – przyszli pracownicy socjalni - dopytywali o działania poszczególnych służb, procedurę rozpoznawania tzw. „syndromu dziecka maltretowanego” oraz kroki, jakie może i powinien w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci podjąć pedagog, nauczyciel czy pracownik socjalny. Kadra Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej zwróciła się do Rzecznika z prośbą o wskazówki dla pedagogów jak pracować ze studentami, by jak najlepiej przygotować ich do pracy z dziećmi, wyczulić na symptomy przemocy i podejmowanie odpowiedzialnych działań w sytuacji, gdy interwencja jest niezbędna.

Podczas spotkania ze studentami pedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej Rzecznik nawiązał do idei Janusza Korczaka, któremu przyświecała dziecięca podmiotowość i prawo dziecka do szacunku. Przypomniał, że 25 lat temu powstała Konwencja o Prawach Dziecka, mocno osadzona na naukach Starego Doktora. – Konwencji by nie było gdyby nie polski impuls. Nie bez powodu dziś Polska nazywana jest ojczyzną praw dziecka – mówił Rzecznik.

Drugiego dnia wizyty, 29 maja, Rzecznik uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej "Uniwersalizm pracy ludzkiej" organizowanej przez Instytut Pracy Socjalnej oraz instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Obrady odbywały się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wzgórzu Wawelskim. Wśród gości – obok Rzecznika Praw Dziecka – znaleźli się: Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, Wiceminister Sportu i Turystyki Bogusław Ulijasz, prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. Stefan M. Kwiatkowski, Konsul Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak oraz wiceprezydent Krakowa Tadeusz Matusz. Tematyka konferencji na Wawelu koncentrowała się wokół współczesnych wymiarów ludzkiej pracy. Komitet Organizacyjny tworzyli m.in. społeczni doradcy Rzecznika Praw Dziecka: prof. Bożena Muchacka, prof. Norbert Pikuła i prof. Adam Solak.