Skip to:

26 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w W. uniewinniającego nauczyciela oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej ucznia.

W zarzutach kasacyjnych Rzecznik wskazał rażące naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść rozstrzygnięcia. Podniesiono, że Sąd Okręgowy w W. orzekł co do istoty sprawy w sytuacji, gdy zebrane dowody na to nie pozwalały z uwagi na istnienie wątpliwości dotyczących przebiegu zdarzeń, które można było rozstrzygnąć przeprowadzając konieczne do ustalenia prawdy materialnej dowody w sprawie. We wniosku kasacyjnym Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w W. i poprzedzającego go wyroku Sądu Rejonowego w L. oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.