Skip to:

W dniu 16.10.2017 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Małgorzatą Wokacz-Zaborowską, Sylwią Mądrą oraz Agnieszką Kossowską – przedstawicielkami rodziców, działających aktywnie na rzecz poprawy  sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie całej Polski.

W wyniku wspólnych rozmów oraz zgłoszonych Markowi Michalakowi licznych problemów, z jakimi borykają się na co dzień w szkole, Rzecznik podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem jego funkcjonowania będzie ewidencjonowanie, badanie i opiniowanie, sygnalizowanych przez rodziców, opiekunów oraz inne podmioty, nieprawidłowości w organizowaniu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto Zespół będzie podejmował stosowne reakcje i uzasadnione interwencje, w przypadku stwierdzenia uchybień, a także wskazywał i promował dobre praktyki, stosowane przez placówki edukacyjne w tym zakresie.

Efektem działania Zespołu ma stać się również stworzenie opracowania, zawierającego profesjonalną, obiektywną ocenę obowiązujących rozwiązań systemowych, którego konkluzje będą mogły zostać zawarte w treści tworzonych w przyszłości rozporządzeń, doprecyzowując przepisy oraz służąc uniknięciu ich zbyt szerokiej interpretacji.

Inicjatywa ma zapewnić wszystkim dzieciom możliwość realizowania prawa do edukacji w warunkach rzeczywiście i rzetelnie dostosowanych do ich możliwości oraz potrzeb.