Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dostrzegł istniejące problemy z realizacją orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem nie sprawującym nad małoletnim bezpośredniej opieki.

W tej sprawie Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych i procedur, w celu zwiększenia skuteczności realizacji orzeczeń o kontaktach z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje.

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował:

  • opracowanie wytycznych dla kuratorów sądowych, wskazujących jakie działania powinny zostać podjęte w trakcie wykonywania orzeczeń ustalających kontakty małoletniego z rodzicem;

  • potrzebę zapewnienia pomocy psychologa lub pedagoga podczas kontaktów;

  • określenie sposobów postępowania w sytuacjach utrudniania kontaktów przez jednego z rodziców oraz gdy dziecko odmawia spotkania z jednym z rodziców pod wpływem namowy ze strony rodzica, u którego przebywa;

  • stworzenie ogólnopolskiej sieci placówek, na terenie których w uzasadnionych przypadkach dochodziłoby do kontaktów rodzica z małoletnim w obecności psychologa;

  • wprowadzenie kary grzywny dla rodziców uporczywie utrudniających kontakty.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia praw dzieci do kontaktów z obojgiem rodziców

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dostrzegł istniejące problemy z realizacją orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem nie sprawującym nad małoletnim bezpośredniej opieki.