Skip to:

W związku z pracami nad ustawą o cudzoziemcach 8 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi uwagi i spostrzeżenia dotyczące sytuacji najmłodszych cudzoziemców przebywających w Polsce.

W wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Jerzego Millera o uregulowanie w projektowanej ustawie zagadnień dotyczących sytuacji prawnej małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki. Zdaniem Rzecznika takie dzieci - po umieszczeniu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - znajdują się w szczególnej sytuacji nie tylko dlatego, że zostały pozbawione opieki ze strony najbliższych, ale także z uwagi na trudności z uruchomieniem postępowania w celu zalegalizowania ich pobytu w Polsce.

Ustawa o cudzoziemcach nie zawiera również unormowań dotyczących występowania w imieniu małoletnich cudzoziemców bez opieki z wnioskiem o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Wspomniani cudzoziemcy nie posiadają bowiem zdolności procesowej, a zatem nie mogą samodzielnie uruchomić postępowania w sprawie o wydanie takiego zezwolenia. Rozwiązania w tym zakresie wprowadza natomiast ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, określająca zasady postępowania o nadanie statusu uchodźcy małoletniemu cudzoziemcowi bez opieki. Zdaniem Marka Michalaka należałoby więc wprowadzić analogiczne rozwiązania w odniesieniu do cudzoziemskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wobec których istnieją przesłanki do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z pracami nad ustawą o cudzoziemcach 8 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi uwagi i spostrzeżenia dotyczące sytuacji najmłodszych cudzoziemców przebywających w Polsce.