Skip to:

19 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących mediacji w sprawach rodzinnych.

Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących mediacji w sprawach rodzinnych, które zapewniłyby dostępność do tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów rodzicom o niskim statusie materialnym. Umożliwiłoby to także szersze korzystanie z procedury mediacyjnej w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi.

Konflikty rodzinne należą do specyficznej kategorii sporów, z uwagi na duże zaangażowanie emocjonalne uczestników oraz konieczność priorytetowego traktowania dobra dziecka w trakcie rozwiązywania sporu. Od rzetelnego przeprowadzenia mediacji uzależniony jest nie tylko prawidłowy kształt wzajemnych stosunków pomiędzy rodzicami, ale również przyszłość ich rodziny - jej utrzymanie lub ułożenie wzajemnych relacji po rozpadzie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

19 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących mediacji w sprawach rodzinnych.