Skip to:

W dniu 9 stycznia 2014 r. podczas 68. posiedzenia Senatu RP  podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP dwóch projektów ustaw, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 757S)  i projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk 739).

 

Pierwsza  inicjatywa (druk 757S) została wypracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka i przedłożona senackim Komisjom: Ustawodawczej oraz Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zmierza do zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, które zakładają automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia w kwestiach wychowawczych. Po raz pierwszy w polskim prawie pojawi się przepis mówiący o prawie dziecka do obojga rodziców: „…sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.” Projektowany przepis koncentruje się na zagwarantowaniu dzieciom prawa do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania. Ponadto projektem proponuje się zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów.

Druga propozycja (druk 739) jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014r. (sygn. akt S 2/14).  Jednocześnie uwzględnia postulaty Rzecznika Praw Dziecka kierowane od 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości, a także sygnalizowane obu izbom parlamentu w podczas corocznie przedstawianych uwag o stanie przestrzegania praw dziecka. Nowelizacja przepisów służyć będzie poprawie ochrony praw małoletnich uczestników procesu sądowego. Zmiana doprecyzowuje i uzupełnienia obecny stan prawny, w którym brak jest uregulowania praw, obowiązków, ale i przesłanek, które musi spełnić osoba, aby mogła być ustanowiona kuratorem dla małoletniego w postępowaniu sądowym.

Podczas posiedzenia Senatu RP Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił stanowisko w zakresie zmian ustawowych zawartych w druku 739

68. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji - 09.01.2015 r.