Skip to:

- Przegłosowana poprawka, że skargę kasacyjną mogą wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, jest odpowiedzią na postulaty, które zgłaszałem w Sejmie RP 9 stycznia br. Bardzo się cieszę, że Senatorowie przychylili się do mojego apelu i wydłużyli ten termin – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po posiedzenia Senatu, podczas którego izba wyższa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

- Z doświadczenia wiem, że samo oczekiwanie na sporządzenie przez sąd uzasadnienia orzeczenia , a następnie przekazanie całości akt sprawy oraz ich analiza wymagają czasu, którego - w przypadku utrzymania 2-miesięcznego terminu na złożenie skargi kasacyjnej - może być po prostu za mało – argumentował RPD podczas posiedzenia w Sejmie. Poprawkę RPD zgłaszał także w trakcie prac nad projektem ustawy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt ustawy realizuje zgłaszane od lat postulaty Rzecznika Praw Dziecka. Jednym z nich jest przywrócenie możliwości zaskarżania do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń wydanych w oparciu o regulacje Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Kolejnym postulatem RPD, który znalazł odzwierciedlenie w rządowym projekcie ustawy, jest odstąpienie od natychmiastowej wykonalności postanowień wydanych w I instancji w sprawach toczących się w trybie Konwencji haskiej.

- Wprowadzona zmiana jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszaną przeze mnie potrzebę nowelizacji przepisu art. 579 k.p.c,. regulującego kwestię wstrzymania wykonalności postanowień wydanych przez sąd opiekuńczy, poprzez poszerzenie katalogu tych postanowień o orzeczenia w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu – podkreślił RPD podczas wystąpienia w Sejmie 9 stycznia br., który pierwsze wystąpienie w tej sprawie skierował do Ministra Sprawiedliwości już w 2009 roku.

- Proponowana zmiana pozwoli uchronić dzieci przed dramatycznymi konsekwencjami decyzji ich rodziców, którzy - nie mogąc liczyć na pełną dwuinstancyjność postępowania sądowego – zmuszeni byli ukrywać się wraz z dziećmi w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd odwoławczy – zaznaczył Rzecznik.

Zgodnie z proponowanymi zmianami wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie – jak obecnie – 300 sądów rodzinnych na terenie całego kraju.

 

Czytaj także:

W Sejmie realizacja postulatów RPD

 

Kalendarium wystąpień RPD dot. Konwencji haskiej:

SN przychylił się do stanowiska, które RPD przedstawił w wystąpieniu generalnym do MS

Konwencja haska: postulaty RPD uwzględnione 

O wyrokach orzekanych w oparciu o Konwencję haską (wystąpienie RPD do MS z 23 grudnia 2009 roku)

Do Ministra Sprawiedliwości (wystąpienie RPD do MS z 19 stycznia 2012 roku)

W sprawie postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej (wystąpienie RPD do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 5 maja 2015 roku)

SN powinien kontrolować orzeczenia wydane w trybie Konwencji haskiej (wystąpienie RPD do Prezydenta RP z 22 grudnia 2015 roku)

Konwencja haska: dobro dziecka ważniejsze od czasu postępowania (wystąpienie RPD do MS z 23 maja 2016 roku)

W sprawie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - skarga kasacyjna (wystąpienie RPD do MS z 15 września 2016 roku)

Konwencja haska: wykonalność postanowień tylko po uzyskaniu prawomocności (wystąpienie RPD do MS z 24 listopada 2016 roku)

Konwencja haska: dwie odmienne linie orzecznicze (wystąpienie RPD do MS z 25 lipca 2017 roku)