Skip to:

10 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z współpracownikami wziął udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panią Joanną Berdzik i kadrą kierowniczą MEN.

Spotkanie było poświęcone kierunkowi zmian w nadzorze pedagogicznym i tworzeniu systemu wspomagania szkół oraz placówek. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na przyczyny wprowadzenia tak szeroko zakrojonej reformy i wskazano na założenia sytemu wspomagania szkół i placówek. Omówiono zakres działań placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu krajowym oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które są podejmowane i realizowane na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania (zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty). Pani Minister zadeklarowała opracowanie szczegółowego podziału kompetencji przynależnych organowi nadzoru pedagogicznego i organowi prowadzącemu szkoły i placówki.

Rzecznik Praw Dziecka podzielił się z Panią Minister uwagami wynikającymi z analizy spraw kierowanych do Biura Rzecznika Praw Dziecka, związanych z szeroko rozumianą edukacją. Wskazał także potrzebę zmian w zakresie przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Przedstawił uwagi i wątpliwości dotyczące sposobu rozpatrywania spraw przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Po półtoragodzinnej naradzie Rzecznik Praw Dziecka spotkał się także z Minister Edukacji narodowej panią Krystyną Szumilas i Sekretarzem Stanu w MEN Tadeuszem Sławeckim. Zostało zaplanowane kolejne spotkanie w gronie specjalistów obu urzędów.