Skip to:

31 marca 2015 r. w Warszawie zakończyło się doroczne Rzeczników Praw Dziecka z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.

Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Warszawie gościli reprezentujący: Estonię Andres Aru z doradcami, Litwę Edita Ziobiene z doradcami, Łotwę Juris Jansons wraz z doradcami.

Dzień drugi spotkania podzielony został na dwie sesje. Podczas pierwszej Ombudsmani zajęli się problemem małoletnich cudzoziemców. Każdy z zaproszonych gości przedstawił procedury jakie obowiązują w ich kraju oraz skalę problemu. Wskazał także na trudności wynikając z opieki nad dzieckiem cudzoziemskim oraz sposoby jej zapewnienia.

Niezwykle interesująca była druga sesja, podczas której omówiono raporty przedstawione przez poszczególnych Rzeczników Praw Dziecka, dotyczące najważniejszych problemów z jakimi w swojej pracy spotykają się Ombudsmani. Przedstawiciele Litwy omówili raport dotyczący udziału dzieci w badaniach biomedycznych, Łotysze zaprezentowali sytuację dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych. Wspólny dla wszystkich krajów był problem efektywności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej i kierowania dzieci do szpitalnych oddziałów psychiatrycznych, zamiast tworzenia warunków do pomocy psychologicznej w placówkach macierzystych. Estońska prezentacja dotyczyła procedur adopcji jakie obowiązują w tym kraju. Strona polska przedstawiła wynik dwóch badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka: Nastolatki wobec Internetu oraz Charakterystyka i konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uhonorował przybyłych Rzeczników Praw Dziecka pamiątkowym medalem honorowym Pro Infantis Bono.

Rzecznicy Praw Dziecka uczestniczący w spotkaniu podpisali także deklarację kampanii „Reaguj. Masz prawo”, zobowiązując się tym samym reagować na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci – fizycznej i psychicznej, ale także zaniedbanie.

Na zakończenie pobytu w Polsce wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddają w ten sposób hołd „pierwszemu niekonstytucjonalnemu rzecznikowi praw dziecka”.