Skip to:

W środę, 30 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu dotyczącym polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn, oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Królikowski, a także zaproszeni Posłowie na Sejm RP Magdalena Kochan, Ligia Krajewska, Renata Butryn, Marek Rząsa oraz szerokie grono przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spotkanie poświęcone było działaniom rządu oraz planom legislacyjnym planowanym na rok 2013 i dotyczącym szeroko rozumianej przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Najważniejszymi sprawami podjętymi przez Minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz były kwestie dotyczące jak najszybszej ratyfikacji podpisanej 18 grudnia 2012 r. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz dostosowania przepisów prawa do jej wymogów, w tym między innymi rozszerzenie definicji przemocy stosowanej w polskim ustawodawstwie o przemoc ekonomiczną, zmiany w trybie ścigania gwałtów, również wobec małoletnich, a także zmiana prawa w kwestii opieki medycznej nad małoletnimi ofiarami przestępstw o charakterze seksualnym.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził zadowolenie z faktu, że proponowane przez rząd zmiany obejmują aż cztery podnoszone przez niego postulaty dotyczące przedawnienia karalności przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego, ścigania z urzędu przestępstwa zgwałcenia, przeciwdziałania problemowi osób skazanych za pedofilię i zabójstwo, mających opuścić zakład karny oraz problem jednokrotnego przesłuchiwania małoletnich. Marek Michalak zwrócił też uwagę na konieczność przygotowania instytucji pomocowych do kontaktu z dziećmi, poprzez przeszkolenie ich pracowników w kwestiach psychologicznych, a także podkreślił ciągłą potrzebę promocji zachowań przeciw przemocy, a także reagowania na przemoc, której jesteśmy świadkami. Rzecznik Praw Dziecka przypomniał też o tym, że bieda nie może być czynnikiem powodującym ograniczanie praw rodzicielskich rodzinom o niskim statusie materialnym, wyrażając tym samym gotowość do prac legislacyjnych w kierunku eliminacji tego zjawiska. Rzecznik zwrócił uwagę na problem stosowania przemocy w sytuacjach rozwodowych poprzez tzw. granie dzieckiem oraz ograniczenie mu kontaktów z jednym z rodziców.