Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z członkami Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej. Dzięki nim zostały wypracowane standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania.

- Wypracowany dokument w znaczący sposób przyczyni się do skuteczniejszej realizacji praw dziecka przebywających w pieczy zastępczej wychowanków. Jakość pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych nie zawsze jest w pełni zadowalająca i jednakowa, co może prowadzić do nierównego traktowania przebywających w nich dzieci – mówił Marek Michalak, dziękując wszystkim członkom Zespołu.

Zalecenia zawierają wskazówki dla osób organizujących i sprawujących opiekę nad dziećmi m.in. w zakresie prawa do wychowania w rodzinie, prawa do stabilnego środowiska wychowawczego, prawa do nauki i wypoczynku, prawa do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, czy prawa do życia bez przemocy. Przypominają m.in., że podmioty wykonujące pieczę zastępczą powinny uwzględniać zdanie dziecka w sprawach jego dotyczących, a istotą funkcjonowania placówki jest w szczególności realizowanie prawa dziecka do powrotu do rodziny i przygotowanie do samodzielnego życia.

Autorzy standardów, eksperci Zespołu do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Pieczy Zastępczej, który powołał Rzecznik Praw Dziecka, mają nadzieję, że „będą stanowiły pomoc w realizacji trudnego i odpowiedzialnego, ale także szlachetnego zadania, jakim jest opieka i wychowanie dzieci pozbawionych możliwości wzrastania w swoim naturalnym środowisku rodzinnym”.

Standardy składają się z VIII części:

  • Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny
  • Prawo do stabilnego środowiska wychowawczego oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych
  • Prawo do nauki i wypoczynku
  • Prawo do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia
  • Prawo do życia bez przemocy
  • Prawo do informacji i wyrażania opinii
  • Prawo do poszanowania tożsamości kulturowej i religijnej
  • Standardy odnoszące się do pracy wychowawców i innych pracowników placówki

W skład Zespołu weszli:

Prof. Barbara Smolińska-Theiss, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. Marek Konopczyński, rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Dr hab. Maria Kolankiewicz, Dyrektor Domu Dziecka nr 15 Ks. G.P. Baudouina w Warszawie

Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Urszula Cieśla, Inspektor Wydziału Polityki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Tomasz Polkowski, Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina

Robert Klimkiewicz, Prezes Fundacji Ziemi Świdnickiej SKSK

Joanna Luberdzka-Gruca, Wiceprezes Fundacji Przyjaciółka, Członek Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.