Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 3 grudnia 2008 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, przedstawiając stanowisko w sprawie decyzji Rady Legislacyjnej o nierekomendowaniu do dalszych prac legislacyjnych rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Rzecznik Praw Dziecka nie zgadza się ze stwierdzeniami Rady Legislacyjnej zawartymi w opinii, m.in. co do idei tworzenia lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ocenie Rzecznika budowa systemu przeciwdziałania przemocy w oparciu o struktury samorządowe jest jednym z warunków umożliwiających dzieciom skuteczną ochronę przed krzywdzeniem.

Za nieprawdziwe uważa stwierdzenie Rady Legislacyjnej, że wprowadzenie do ustawodawstwa zakazu fizycznego karania dzieci "wyeliminuje z systemu wychowawczego kary, pozostawiając rodzicom wyłącznie nagrody". Wprowadzenie zakazu stosowania "kar fizycznych, cierpień psychicznych oraz poniżania" w żaden sposób nie ingeruje w systemem wychowawczy, a jedynie wykluczy z niego zachowania niepożądane mające znamiona przemocy. Pochwała przemocy w jakiejkolwiek formie jest bardzo niebezpieczna.

Rzecznik Praw Dziecka zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie do ustawodawstwa - zakazu stosowania kar fizycznych oraz egzekwowanie tego zakazu - bez szerokiej kampanii edukacyjnej może spowodować szereg negatywnych skutków.

Działania uświadamiające na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych, pomoc rodzicom w odpowiedzialnym wychowywaniu dzieci powinny być priorytetem, jeżeli dążymy do rzeczywistej zmiany społecznego stosunku do problemu karcenia dzieci.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie decyzji Rady Legislacyjnej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 3 grudnia 2008 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, przedstawiając stanowisko w sprawie decyzji Rady Legislacyjnej o nierekomendowaniu do dalszych prac legislacyjnych rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.