Skip to:

7 grudnia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchroni to wiele świetlic środowiskowych przed likwidacją.

9 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty, poruszył problem zagrożenia likwidacją placówek wsparcia dziennego. Apelował wówczas o pilną nowelizację ustawy.

Dotychczasowe brzmienie ustawy miało wprowadzać nowe wymogi, którym większość z placówek nie mogłaby sprostać. Marek Michalak podkreślał wówczas, że brak zmian spowodowałby likwidację świetlic, które są bezcennym wsparciem dla dzieci potrzebujących pomocy.

Przyjęta przez sejm ustawa przewiduje, że zarówno samorządy, jak i podmioty niepubliczne prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca 2014 r.

7 grudnia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchroni to wiele świetlic środowiskowych przed likwidacją.