Skip to:

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie nakazujące szpitalom sprawującym opiekę nad noworodkiem przekazanie do dnia wypisu noworodka zgłoszenia o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą POZ. Do konsultacji społecznych trafił natomiast projekt określający standardy opieki z zakresu medycznej opieki profilaktycznej nad najmłodszymi pacjentami. - Jednolite uregulowania wzmocnią opiekę medyczną nad dziećmi, jednocześnie najmłodsi pacjenci „nie zgubią się” w systemie – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który o uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka zabiega od lat.

16 września 2015 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Zmiany te są niezbędne dla „uszczelnienia" systemu obiegu informacji o konieczności objęcia noworodka opieką w miejscu zamieszkania, a tym samym uniknięcia niepożądanych zjawisk zaniedbań w opiece nad noworodkiem.

Dokument nakazujący szpitalom sprawującym opiekę nad noworodkiem przekazanie do dnia wypisu noworodka zgłoszenia o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą POZ. Wprowadzono również obowiązek dokumentowania faktu objęcia ciężarnej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentach zewnętrznych (karta przebiegu ciąży oraz plan opieki przedporodowej i plan porodu). Dzięki temu uzyskamy możliwość równoczesnego potwierdzenia faktu objęcia ciężarnej opieką położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jak i dostarczenia informacji osobom sprawującym opiekę nad rodzącą i noworodkiem o adresacie zawiadomienia o porodzie. Rozwiązanie takie jest realizacją postulatu Rzecznika Praw Dziecka w sprawie uszczelnienia systemu obiegu informacji o noworodku.

- Jeśli rodzice nie dopilnują tego lub nie zrobią tego świadomie, dziecko żyjąc, nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej – zauważa Marek Michalak.

Wprowadzono również konieczność informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie, o każdym przypadku, w którym podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad noworodkiem, podejrzewa możliwość wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka, i braku współpracy matki lub opiekunów prawnych noworodka w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotu.

Standardy tuż, tuż

Do konsultacji społecznych trafił natomiast projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Opracowany dokument jest polskim standardem profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do ukończenia pełnoletności. Projekt, jak sama nazwa wskazuje, określa standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Standardy określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia dziecka, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w ramach, których opieka opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności.  

Podstawę dokumentu stanowią badania i opinie ekspertów oraz instytucji w zakresie opieki medycznej nad dzieckiem, m.in. Instytut Matki i Dziecka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” czy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2008 r. o opracowanie i wdrożenie standardów zabiegał Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

- Przyjęcie i wdrożenie do stosowania jednolitej metodyki przeprowadzania testów przesiewowych i bilansów zdrowia dziecka przez wszystkich lekarzy i pielęgniarki będzie korzystne dla oceny poziomu stanu zdrowia dzieci oraz dokonywania stosownych analiz jakościowych i ilościowych – podkreślał Rzecznik w licznych wystąpieniach do resortu zdrowia.

Standard określa, kto i w jaki sposób realizuje opiekę, a także warunki, zakres oraz częstotliwość tej opieki. W projekcie rozporządzenia wymieniono zadania pracowników ochrony zdrowia w identyfikowaniu problemów dziecka i jego rodziny. Ma to istotne znaczenie w kontekście informacji o występowaniu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Standard umożliwi np. pielęgniarce sprawującej opiekę nad dzieckiem wczesną identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia przez zwiększenie wizyt w domu i wdrożenie działań prewencyjnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 października 2015 r.

W oczekiwaniu na Książeczkę Zdrowia Dziecka

Przypomnijmy, że trzecim elementem zapobiegającym „zagubienie się” dziecka w systemie ochrony zdrowia jest Książeczka Zdrowia Dziecka, która trafi do obiegu w 2016 r. Książeczka zdrowia dziecka staje się rodzajem dokumentacji medycznej - zarówno lekarze, jak i rodzice będą mieli łatwy dostęp do historii leczenia dziecka. Książeczka pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. W książeczce powinny znaleźć się również informacje dotyczące leczenia stomatologicznego czy zaleceń dietetycznych. Książeczka wymusi konieczność okresowych, szczegółowych badań, czego konsekwencją będzie szybsze leczenie i unikanie wielu tragedii. Prace nad wzorem książeczki trwają.   

Rozporządzenie określające wzór książeczki ma być wydane do 28 lutego 2016.