Skip to:

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił swoje uwagi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej. W celu zagwarantowania najlepszej ochrony praw dziecka, Rzecznik wielokrotnie apelował o zmianę przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również innych ustaw objętych projektowaną ustawą.

Na stronie internetowej MRPiPS został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik odniósł się do projektu formułując szereg uwag, wśród nich dotyczące m.i.n.:

- rozszerzenia stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wszystkie rodziny wychowujące dzieci;- dot. zasad przydzielania rodzinie asystenta rodziny;

- pozbawienia asystenta rodziny możliwości podejmowania działań interwencyjnych;

- wprowadzenia obowiązku wysłuchania dziecka w postępowaniu kontrolnym i braku przepisów gwarantujących dziecku przyjazne warunki wysłuchania;

- wskazania podmiotu odpowiedzialnego za dowóz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przypadku gdy rodzice lub opiekun prawny dziecka odmawiają dobrowolnego dowiezienia dziecka i braku przepisów regulujących szczegółowo sposób postępowania kuratora oraz innych służb uczestniczących w odbiorze dziecka;

- utworzenia rejestru centralnego obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

- procedury adopcyjnej;

- zasad pokrywania kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

- zabezpieczenia finansowego wychowanków pieczy zastępczej;

- zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą;

- terminu, w którym powinno dojść do ostatecznego uregulowania sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

-  projektowanych zmian art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. oraz art. 1121 k.r.o. i obawy, że dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców zostaną umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a nie w rodzinie zastępczej lub w ostateczności w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- wydłużenia do 14 tygodni okresu, w którym rodzice nie mogą wyrazić zgody na przysposobienie dziecka;

- zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o osobach uprawnionych do alimentów oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- zmian w zakresie prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom adopcyjnym;

- wprowadzenia dodatkowego przepisu wprowadzającego obowiązek wskazania we wniosku o przysposobienie ośrodka adopcyjnego dokonującego dobru kandydatów na rodziców adopcyjnych do dziecka i monitorującego kontakt rodzin z dzieckiem;

- wprowadzenia dodatkowego zapisu, że przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię do ośrodka adopcyjnego, który dokonał kwalifikacji dziecka do przysposobienia, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki;

- planów wprowadzenia obligatoryjnego pełnomocnika procesowego dla rodziców biologicznych, którym odebrano dzieci.

Uwagi Rzecznika Praw Dziecka do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)