Skip to:

- Projekt ustawy wprowadza szereg instrumentów prawnych służących efektywniejszej egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Niemniej, podkreślenia wymaga, że pomimo propozycji podniesienia progu dochodowego nadal ze świadczenia alimentacyjnego, w dłuższej perspektywie, będzie wykluczony samotny rodzic z jednym dzieckiem – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w stanowisku przesłanym Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Kuchcińskiemu w związku z trwającymi pracami nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987).

Art. 7 pkt 2 ww. projektu stanowi, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Natomiast art. 9 ww. projektu wskazuje, że podwyższone kryterium dochodowe tj. kwota 800 zł na osobę w rodzinie ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r.

Rzecznik przypomina, że rozporządzeniem Rady Ministrów podwyższono minimalne wynagrodzenie za pracę począwszy od 1 stycznia 2019 r., określając jego wysokość na kwotę 2250 zł brutto, to jest 1634 zł netto.

Projekt zakłada, że podwyższony próg dochodowy uprawniający do świadczeń ma obowiązywać z dniem 1 lipca 2019 r., zaś dotyczy okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2019 r. Z powyższego należy wywodzić, że samotny rodzic z jednym dzieckiem będzie mógł skorzystać ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego jedynie przez okres jednego roku ponieważ przy ustalaniu prawa do świadczenia na kolejny okres (2020-2021) przy uwzględnieniu dochodów z 2019 r. (1634 zł) próg dochodowy zostanie przekroczony o 17 zł.

- Od stycznia do września 2019 r. nadal będzie obowiązywał próg dochodowy 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, co oznacza, że w dalszym ciągu ze świadczenia wykluczony będzie samotny rodzic z jednym dzieckiem – podkreśla Marek Michalak, zwracając uwagę, że propozycja zawarta w projekcie wyklucza z pomocy państwa samotnych rodziców z jednym dzieckiem w perspektywie długofalowej.

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (PDF)