Skip to:

Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2017 roku pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadającej warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie. Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni.

Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie: prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca), prof. Ewa Jarosz, prof. Marek Konopczyński, prof. Adam Solak, dr Paweł Jaros, prof. Leszek Stadniczeńko, sędzia Agnieszka Rękas.

Głównymi kryteriami oceny prac będą m.in. : temat pracy dotyczący praw dziecka, analizy przeprowadzone w perspektywie podmiotowości i praw dziecka, oryginalność pracy czy niekonwencjonalne ujęcie problematyki.

Rozstrzygnięcie  Konkursu  i  ogłoszenie  laureatów  nastąpi  do  dnia  31  lipca 2017 roku.

Nagrodami w Konkursie są: nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł, nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000zł, a także wyróżnienia. Najlepsze prace są także wydrukowane w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka.

Poniżej – Regulamin konkursu.

Zwracamy szczególną uwagę na punkt 3: Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2017 roku (decyduje data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadającej warunkom określonym w ogłoszeniu o Konkursie. Uwaga! Konieczne jest dołączenie Karty Zgłoszenia!

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA