Skip to:

8 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu łączonych komisji sejmowych: Zdrowia, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W spotkaniu udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik.

Głównym tematem posiedzenia łączonych komisji było rozpatrzenie odpowiedzi Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia na dezyderat skierowany do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia w sprawie wychowania fizycznego i sportu w szkołach oraz zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci.

Zdaniem członków komisji, mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego jest wciąż niepokojąco wysoka. W zależności od szczebla nauki wynosi on od 15-30 procent. Blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu wad postawy. W związku z tym Komisje wyszły z postulatem opracowania Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości, adresowanego do dzieci i młodzieży, a także z postulatem podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ilości uczniów, nieuczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego.

Uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na takie kwestie, jak min. in. zwalnianie dzieci przez rodziców z zajęć wychowania fizycznego, konieczność zwiększenia aktywności pielęgniarek szkolnych, które w kontaktach z dziećmi mogłyby skutecznie przeciwdziałać problemowi otyłości u najmłodszych, czy też kosztów dla Państwa wynikających z hospitalizacji osób, których choroby wynikają z otyłości.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak przypomniał, że niektóre wystąpienia, kierowane przez niego do poszczególnych resortów, dot. aktywności fizycznej oraz żywienia, czy zdrowia dzieci, od wielu lat napotykają na bariery i z różnych przyczyn dotąd nie doczekały się realizacji. Podkreślił, że różne instytucje na wielu płaszczyznach podejmują wielorakie i szeroko zakrojone działania, ale ich efekty są nieadekwatne do starań, kosztów i możliwości.

Rzecznik dodał, że w wielu placówkach dla dzieci nie respektuje się zaleceń Instytutu Żywienia i Żywności odnośnie żywienia dzieci. Przestrzeganie odgórnych zaleceń przez instytucje, mające wpływ na wychowanie dzieci, może rozwiązać chociaż część istniejących problemów. Marek Michalak poruszył także palącą kwestię wprowadzenia książeczki zdrowia dziecka, która pozwalałby na bieżące monitorowanie stanu zdrowia dzieci.

Poseł Ireneusz Raś, w imieniu prezydium łączonych komisji, zwrócił się z prośbą do Marka Michalaka o koordynację działań w zebraniu wszystkich wniosków i postulatów, które mogłyby wzbogacić Narodowy Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości o konkretne, zaadresowane do poszczególnych Ministerstw działania.