Skip to:

16 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania, gdzie pod przewodnictwem Poseł na Sejm RP Katarzyny Hall omawiano założenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik konsekwentnie negatywnie zaopiniował zapis o liczebności oddziałów szkolnych; w swoim wystąpieniu podkreślił, że zapis ten powinien zostać usunięty z projektu.

Stanowisko w sprawie liczebności klas I-III na pierwszym etapie edukacji (edukacja wczesnoszkolna), z uwagi na planowane zmiany ustawy o systemie oświaty, Rzecznik przedstawił już uprzednio: dwukrotnie w wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej, a ponadto w wystąpieniu do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VII kadencji.

Ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom właściwych warunków nauki i wychowania Rzecznik postuluje, aby zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

Zapis posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania