Skip to:

W środę 4 sierpnia 2010 roku - podczas 72. posiedzenia Sejmu RP - Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiły sprawozdanie o senackim projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Projekt ustawy - zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie przez wszystkie kluby poselskie - zakłada przyznanie Rzecznikowi uprawnień do: udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce ich stosowania, a także do wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Nowelizacja precyzuje również dotychczasowe uprawnienie Rzecznika do żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu. W projekcie znalazła się też propozycja, by promowanie i upowszechnianie praw dziecka - oraz metod ich ochrony - było ustawowym uprawnieniem Rzecznika.

Depesza PAP: Kluby za poszerzeniem kompetencji Rzecznika Praw Dziecka

W środę 4 sierpnia 2010 roku - podczas 72. posiedzenia Sejmu RP - Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiły sprawozdanie o senackim projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.