Skip to:

25 września odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt - wzmacniający pozycję Rzecznika i rozszerzający jego kompetencje - skierowano do dalszych prac w komisji.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim sejmowym wystąpieniu podkreślił, że każde wzmocnienie kompetencji Rzecznika to możliwość jeszcze lepszej i skuteczniejsziej ochrony dziecka - szczególnego obywatela, który sam nie jest w stanie się obronić.

Zaprezentowany przez senatora Mieczysława Augustyna projekt przyznaje Rzecznikowi uprawnienia do: udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym; występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce ich stosowania; a także do wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej.

Nowelizacja precyzuje również dotychczasowe uprawnienie Rzecznika do żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, ścigane z urzędu.

Senatorowie zaproponowali również, aby promowanie i upowszechnianie praw dziecka - oraz metod ich ochrony - było ustawowym zadaniem Rzecznika.

25 września odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt - wzmacniający pozycję Rzecznika i rozszerzający jego kompetencje - skierowano do dalszych prac w komisji.