Skip to:

22 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sej­mo­wej Ko­mi­sji Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej i Ro­dzi­ny, która rozpatrywała sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji z prac nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt odpowiadający na większość postulatów zgłaszanych w wystąpieniach generalnych Rzecznika Praw Dziecka, a dotyczących m.in.: uregulowania sytuacji dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontroli wojewody i in. jednostek samorządu terytorialnego nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenia liczby podopiecznych asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, konieczności zachowania dotychczasowych terminów do sporządzania okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej przy uwzględnieniu udziału jego rodziców biologicznych, a także wprowadzenia możliwości pozostawania małoletnich rodziców z ich dziećmi w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Ponadto Posłowie pozytywnie przyjęli wnioski Rzecznika Praw Dziecka i środowiska Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej dotyczące konieczności wysłuchania dziecka i określenia terminu regulacji sytuacji prawnej dziecka. Drugie czy­ta­nie projektu odbędzie się w Sej­mie 23 lipca br.