Skip to:

23 lutego w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - To ważny projekt, który wprowadza nową jakość uczestnictwa dzieci w życiu publicznym - powiedział Marek Michalak.
 

Rzecznik przypomniał, że źródłem inspiracji dla opracowania projektu była petycja indywidualna wniesiona przez Tymona Radzika, ucznia gimnazjum. Dotyczyła umożliwienia osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych w sądach administracyjnych. Zgodnie z art. 95 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo uczestnictwa w posiedzeniu jawnym mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Tym samym małoletni nie mają wstępu na salę sądową i nie mogą obserwować przebiegu posiedzenia, o ile oczywiście nie są oni stroną lub osobą wezwaną przez sąd.

- W pełni zgadzam się z poglądem autora petycji, że "wśród osób małoletnich sporo jest tych, którzy interesują się działalnością społeczną, społeczeństwem obywatelskim i działaniem na rzecz swojego lokalnego środowiska, a nawet i całego kraju. Wiele spraw ważnych dla społeczności rozstrzyga się w sądach administracyjnych, które kształtują sytuację prawną w postępowaniach dotyczących działania administracji publicznej" - mówił Rzecznik na Sali plenarnej Sejmu RP.

Rzecznik z satysfakcją przyjmuje, że procedowany projekt wychodzi nie tylko naprzeciw wspomnianej petycji, ale wypełnia lukę prawną prawa dzieci do uczestnictwa w sądowych postępowaniach w sprawach cywilnych - na prawach publiczności.

Projekt nadaje małoletnim uprawnienie  do obecności - w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny.

W opinii RPD wzmacnia to podmiotowość dziecka, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie interesujących go spraw cywilnych i administracyjnych. Sprzyja to kształtowaniu w dzieciach poszanowania dla prawa i wzmocnieniu poczucia sprawiedliwości.

Sejmowe wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 23 lutego 2017 r.