Skip to:

– Chciałabym pogratulować Polsce, w której udało się wprowadzić tak istotne zmiany prawne na rzecz lepszej ochrony dzieci przed przemocą. Dzięki dobremu prawu w Polsce jest o wiele mniejsze przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec dzieci – mówiła Marta Santos-Pais, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, gość honorowy Kongresu Praw Dziecka, organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

5 listopada br. w trakcie trwania Kongresu Praw Dziecka odbyło się szczególne posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego  Marta Santos-Pais – Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, zapoznała zebranych z dobrymi praktykami oraz rekomendacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Podkreśliła kluczową rolę, jaką odegrał w tym obszarze polski Rzecznik Praw Dziecka, także na arenie międzynarodowej dając dobry przykład aktywnością i zaangażowaniem w sprawy dzieci, będąc inspiracją dla innych państw, by ochronę dzieci przed przemocą czyniły priorytetem swojej działalności.

Marta Santos-Pais odniosła się także do procesu ratyfikacji przez Polskę III protokołu do Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji z Lanzarote. Zwróciła uwagę, że jeśli udałoby się ratyfikować te dokumenty, kiedy świętujemy 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka, byłby to wspaniały prezent, jaki możemy ofiarować dzieciom.

Rzecznik Praw Dziecka, który w trakcie posiedzenia zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych na jego zlecenie w zakresie postaw Polaków wobec stosowania przemocy wobec dzieci powiedział, że: Tych 25 lat, od kiedy Konwencja została wprowadzona, to jest też 25 lat polskiej wolności. Myśmy tego czasu nie zmarnowali. Intensywnie pracujemy… Marek Michalak podkreślił również kluczową rolę Polski w tworzeniu Konwencji o Prawach Dziecka – dokumentu zainspirowanego myślą pedagogiczną Janusza Korczaka. Rzecznik przypomniał dobre zmiany w polskim prawodawstwie, wskazując w szczególności wprowadzenie w 2010 roku całkowitego zakazu bicia dzieci, wiele zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czy nowelizacje ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Nowelizując i wprowadzając nowe przepisy unowocześniliśmy polskie prawo. Poprzez kampanie społeczne i szereg wspólnych działań stworzyliśmy dobrą koalicję na rzecz walki z przemocą wobec dzieci. Mam nadzieję, że ratyfikacja III protokołu będzie kolejnym prezentem, który najmłodsi obywatele otrzymają od nas – zaznaczył Rzecznik.

Na posiedzeniu Komisji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawili informację Rządu nt. działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Kongres Praw Dziecka, zainaugurowany 5 listopada spotkaniem z młodzieżą i dyskusją po spektaklu „Zły pan” Teatru Andersena w Starej Prochowni, potrwa do piątku 7 listopada br. W programie m.in. konferencja naukowa pt. Prawo dziecka do życia bez przemocy, która odbędzie się 6 listopada w Belwederze oraz seminarium poświęcone tematyce ochrony dzieci przed przemocą z udziałem przedstawicieli NGO, działaczy społecznych i ekspertów, którzy podczas spotkania 7 listopada w Biurze RPD wymienią się doświadczeniami i opiniami nt. walki z przemocą wobec dzieci w Polsce.

Sejmowe komisje za ustanowieniem 20 listopada Dniem Praw Dziecka - depesza PAP