Skip to:

3 grudnia br. w Senacie RP odbyło się posiedzenie połączonych komisji Ustawodawczej oraz Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego przeprowadzono dyskusję w zakresie zaproponowanego przez Rzecznika Praw Dziecka projektu zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka i przedłożony Komisjom projekt nowelizacji ustawy zmierza do zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, które zakładają automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia w kwestiach wychowawczych. Natomiast projektowany przepis koncentruje się na zagwarantowaniu dzieciom prawa do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania. Ponadto projektem proponuje się zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa, Kuratorzy oraz niektórzy przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili opinię, że przedłożony przez Rzecznika projekt z punktu widzenia dobra dziecka jest społecznie pożądany i oczekiwany. W dyskusji zgłoszono również propozycje uzupełnienia przedłożenia o kolejne elementy mające usprawnić przebieg procesu rozwodowego.