Skip to:

8 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w kolejnym spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie pobytu małoletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz możliwości wprowadzenia do porządku prawnego wypracowanych przez Rzecznika Praw Dziecka standardów pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach  w zakresie edukacji, wychowania i opieki.

W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Poseł na Sejm RP Artur Bramora, przedstawiciele MEN oraz Biura RPD, a także dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Omawiano zagadnienia dotyczące finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz sposobu wykazywania liczby wychowanków tych ośrodków w systemie informacji oświatowej.

Marek Michalak zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów w tym zakresie oraz zapewnienia finansowania miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w kwotach, które zostały zarezerwowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji poprzez wydanie skierowania dla danego wychowanka, nawet jeśli on faktycznie nie dotarł jeszcze do placówki. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił też pilną potrzebę jak najszybszego wdrożenia wypracowanych standardów, które zapewnią realizację praw umieszczonych tam dzieci na jednakowym poziomie we wszystkich placówkach w kraju.

Tadeusz Sławecki ocenił problem jako poważny i wykraczający poza kompetencje resortu edukacji. Zaproponował, że zarekomenduje podjęcie dyskusji na ten temat podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zainteresuje też nim Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podkreślił, że jeśli problem finansowania tych placówek z subwencji oświatowej nie zostanie rozwiązany, istnieje niebezpieczeństwo, że powiaty będą likwidowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze (obecnie przebywa w nich ok. 6 tys. dzieci i młodzieży). W jego ocenie zapewnienie finansowania ośrodków na odpowiednim poziomie powinno łączyć się z jednoczesnym wprowadzeniem jednolitych standardów ich pracy.

Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków poinformowali, iż organy prowadzące placówki planują ich likwidację w przypadku niedostatecznych środków na ten cel z subwencji oświatowej. Wskazali też na przykłady placówek, które już zostały rozwiązane, a w uzasadnieniu tych decyzji podawano właśnie względy finansowe. Problem wymaga więc pilnego rozwiązania. W związku z powyższym zaplanowano kolejne spotkanie na ten temat.