Skip to:

W dniu 25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza o wprowadzenie zmian systemowych, znacznie lepiej chroniących dzieci w placówkach.

Wprowadzenie wolontariatu skutkowałoby znacznie wnikliwszą kontrolą społeczną, z oczywistą korzyścią dla podopiecznych.

Ponadto proponuje przyznawanie każdej placówce (w rozumieniu art. 2 pkt. 3, 5, 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej tzw. certyfikatu jakości pracy placówki. Byłby on systematycznie odnawiany przez niezależny organ, powołany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest zagwarantowanie dzieciom najwyższych standardów opieki oraz zapewnienia możliwości wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa. Proponowane zmiany stałyby się ważnym narzędziem w coraz bardziej skutecznej ochronie praw dziecka.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej