Skip to:

3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyna Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu określenia maksymalnej bądź wskazanej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na fakt, że brak jest obecnie zapisów regulujących maksymalną liczbę uczniów w klasach. W wyniku tego samorządy same oceniają limity, co niejednokrotnie prowadzi do łączenia mniej licznych klas. Taka sytuacja nie sprzyja podniesieniu jakości warunków kształcenia i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Rozporządzenie z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określa tylko liczebność klas I - III szkół podstawowych. Zgodnie z nim wskazane jest, aby edukacja wczesnoszkolna odbywała się w zespołach rówieśniczych, liczących nie więcej niż 26 osób. Zdaniem Rzecznika potrzebne są zapisy, które obejmą także starsze dzieci.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyna Hall z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu określenia maksymalnej bądź wskazanej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych.