Skip to:

Uregulowanie sytuacji dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zmiany przepisów dot. wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontrola wojewody nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenie liczby podopiecznych asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej oraz konieczność zachowania dotychczasowych terminów do sporządzania okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej to główne postulaty Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, które zostały uwzględnione podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dniach 15 i 16 lipca br. podczas obrad podkomisji nadzwyczajnej pod przewodnictwem Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan omówiono projekt zawierający ponad 90 zmian, które mają posłużyć lepszemu wspieraniu rodziny i funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, a także zmierzają do uzupełnienia przepisów dotyczących procedur adopcyjnych.

W ramach dyskusji o funkcjonowaniu ustawy Rzecznik dodatkowo zgłosił potrzebę wysłuchiwania dzieci przez podmioty systemu pieczy zastępczej oraz przedstawił postulaty zmierzające do zintensyfikowania współpracy z sądem w zakresie decydowania o powrocie dziecka do domu bądź regulowania jego sytuacji prawnej.